Porthmadog Maritime Museum, The Harbour, Porthmadog, LL49 9LU 01766 514581 / 07866633927 contact@portmm.org

Polisi’r Iaith Gymraeg

Polisi’r Iaith Gymraeg

Rhagair

Mae’r Amgueddfa’r Môr Porthmadog yn bodoli mewn

rhan o Gymru sy’n un o gadarnleoedd y Gymraeg. Sefydliad annibynnol yw’r amgueddfa, yn elusen gofrestredig ac fe’i hariennir yn bennaf gan tâl mynediad bach a rhoddion. Mae’r amgueddfa yn cael ei gynnal gan nifer fach o wirfoddolwyr a chefnogwyr o’r ardal. Mae ar agor rhwng y Pasg a mis Hydref ; yn atyniad twristiaeth poblogaidd ac hefyd bobl leol a grwpiau ysgolion sy’n dymuno dysgu am hanes morwrol yr ardal.

Mae’r amgueddfa’n ymdrechu i sicrhau bod cydbwysedd yn y defnydd a wna o’r Gymraeg ag y Saesneg ac mae wedi ymrwymo i gyflawni ei weithgareddau a’i waith dehongli cyhoeddus mewn modd sydd yn cyd-fynd â gofynion Comisiynydd y Gymraeg:

Gohebiaeth

Pan fo rhywun yn ysgrifennu atom yn Gymraeg, byddwn ni’n anfon ateb yn Gymraeg (os oes angen ateb). Pan fyddwn ni’n cychwyn gohebu ag unigolyn, grŵp neu sefydliad yng Nghymru, byddwn ni’n gwneud hynny yn Gymraeg a Saesneg oni bai ein bod ni’n gwybod y byddai’n well ganddynt ohebu yn y Gymraeg neu’r Saesneg yn unig.

Mae hyn yn berthnasol i ohebiaeth ar ffurf e-bost ac ar bapur.

Arwyddion

Oni bai bod modd defnyddio symbol, byddwn ni’n sicrhau bod ein holl arwyddion parhaol a dros dro yn Gymraeg a Saesneg ac yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal o ran maint, eglurder ac amlygrwydd. Os darperir arwyddion Cymraeg a Saesneg ar wahân, byddant yn gyfartal o ran fformat, maint, ansawdd ac amlygrwydd.

Byddwn ni’n dilyn yr arfer hon wrth godi arwyddion am y tro cyntaf, ac wrth godi arwyddion newydd i gymryd lle eraill.

Cyhoeddiadau

Bydd pob dogfen a gynhyrchir gan yr amgueddfa ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Os oes angen cyhoeddi fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân o’r dogfennau (er enghraifft, lle byddai un ddogfen yn rhy hir neu swmpus), bydd y ddwy fersiwn yn gyfartal o ran maint ac ansawdd, byddant ar gael yr un pryd a bydd hi’r un mor hawdd cael gafael ar y ddwy.

Bydd y naill fersiwn a’r llall yn nodi’n glir bod y deunydd ar gael yn yr iaith arall.

Mae hyn yn berthnasol i’r holl ddeunyddiau y mae’r amgueddfa’n eu cynhyrchu, ond nid yw’n berthnasol i ddeunyddiau a gyhoeddir trwy ffynonellau eraill ac sydd ar werth yn ein siop.

Y cyfryngau newydd a TGCh

Bydd holl nodweddion rhyngweithiol ein gwefannau’n cynnig rhyngwyneb Cymraeg a Saesneg. Byddwn ni’n sicrhau ein bod yn cynnig yr un faint o gynnwys Cymraeg a Saesneg wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Datganiadau i’r Wasg

Byddwn ni’n cyhoeddi datganiadau i’r wasg a’r cyfryngau darlledu yng Nghymru yn y Gymraeg a’r Saesneg. Wrth gyhoeddi datganiadau i’r wasg ar ein gwefan, byddwn ni’n eu cyhoeddi yn y Gymraeg a’r Saesneg yr unpryd.

Byddwn ni’n sicrhau bod siaradwyr Cymraeg ar gael ar gyfer cyfweliadau â’r wasg gyfrwng Gymraeg a’r cyfryngau darlledu lle bynnag y bo modd.

Hysbysebu a chyhoeddusrwydd

Bydd yr holl ddeunyddiau cyhoeddusrwydd, gwybodaeth gyhoeddus, arddangos ac hysbysebu a ddefnyddiwn yng Nghymru yn y Gymraeg a’r Saesneg, neu fel fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân. Os oes angen cyhoeddi’r fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân, bydd y ddwy fersiwn yn gyfartal o ran maint, amlygrwydd ac ansawdd, ac yr un mor hawdd cael gafael arnynt.

Dysgu Cymraeg

Byddwn ni’n annog ein gwirfoddolwyr i ddysgu neu i wella eu Cymraeg, a byddwn ni’n cefnogi unrhyw aelodau o staff sy’n dymuno gwneud hynny.